Sterrenhemel

de Bezieling

Marga Haas

Sterrenhemel

Ik voel nog wel het dorre gras dat in mijn armen prikt, maar ik ben de arm en de grasspriet tegelijk.” Soms kun je in een ruimer bewustzijn geraken, waarin zorgen en angsten weliswaar niet zomaar verdwijnen, maar wel relatiever blijken. “Ik zie ze voor wat ze zijn: tijdelijke bezetters van mijn ziel, die opkomen en weer zullen verdwijnen.”

Eigenlijk zou ik bij deze tekst van Marga Haas moeten zwijgen.

Wat kan ik daar nog aan toevoegen ?

En toch: ik weet dat mensen dit onnozel gebazel vinden. En ik weet dat deze tijd gekenmerkt wordt door een ondraaglijk onvermogen tot dit soort ervaringen. Lees verder “Sterrenhemel”

Is er leven na de dood ?

de Bezieling

Annemarie van Diepen-Scheerboom

Mijn omaatje

In het katholieke geloof liggen het aardse leven en het eeuwige leven een beetje in elkaar verstrengeld. Soms zien we even hemelse glimpen, op ogenschijnlijk onbeduidende momenten. Bij het overlijden van haar oma kwamen bij Annemarie Scheerboom enkele van die momenten naar boven

Is het eeuwige leven het doel van ons aardse leven ?

Ik heb er problemen mee.

In ieder geval: wéten kan ik het niet. Lees verder “Is er leven na de dood ?”

Overgave


de Bezieling

Erik Borgman

De Geest niet hinderen

Ze kenden elkaar eigenlijk alleen van naam. Maar toen Erik Galle en Erik Borgman elkaar echt ontmoetten, onthulde zich een grote onderlinge affiniteit, al oriënteren ze zich op verschillende tradities in de kerk: Galle staat in de monastieke traditie, Borgman in de dominicaanse; de ene is spiritueel auteur en kunstenaar, de ander is een systematisch theoloog. Erik Borgman verkent de verwantschap en wat die volgens hem zegt

Genade, een moeilijk begrip in theologie en spiritualiteit.

Dikwijls wordt genade gezien als kracht: “God, geef me de kracht om …” Dat is genade duidelijk niet. Wie gelooft, werkt niet vanuit kracht, maar vanuit overgave. Lees verder “Overgave”

God, hij, zij, het …

de Bezieling

Eric Corsius

Onthullen en verhullen

Een spel van onthullen en verbergen is zowel in de literatuur als in de godsdienst terug te vinden. De spanning tussen het verlangen naar liefde en erkenning enerzijds en noodzaak tot bescherming van de eigen kwetsbaarheid anderzijds is de drijfveer achter dit spel van afstand en nabijheid. Dat geeft ook theologisch te denken. Schrikt God terug voor zijn eigen kwetsbaarheid

Een interessante bedenking over onthullen en verbergen; over bescherming en kwetsbaarheid.

In een eerste reactie wilde ik schrijven: maar waarom haalt Corsius God er bij ?

Ondertussen ben ik zo ver dat ik besef dat God er inderdaad bij hoort. Maar niet de God van Corsius.

Antropomorfisme kan plezant zijn.

TV reportages over dieren worden interessant als we in het gedrag van dieren gedrag van mensen projecteren; als we aan beesten menselijke gevoelens toeschrijven. Als een slang vals en een hond trouw is.

Ik hou daar wel van. Ook al weet ik natuurlijk dat dieren niét gelijk zijn aan mensen. Als ik dat in mijn achterhoofd hou, is er niets mis met dat antropomorfisme.

Het wordt natuurlijk wel ongezond als ik dat antropomorisme niet meer als zodanig herken. Als ik écht ga denken dat een hond trouw is.

Het is precies dat ongezonde antropomorfisme dat ik terug vind bij Corsius, maar dan niet over dieren, maar over God.

Nu moet ik oppassen, want als mens kan ik enkel op een menselijke manier over God spreken. Dat wil zeggen dat er altijd een vorm van antropomorfisme in mijn spreken zal aanwezig zijn.

Net zoals bij dieren is dat op zich geen probleem. Maar het wordt dat wel als ik dat antropomorfisme niet meer als zodanig herken, want dan laat ik God niet meer God zijn.

Ik ben niet de slimste en dus moet ik het simpel houden.

Ik laat dat menselijke dus maar samen vallen met het persoon-zijn.

Is God persoon ? Is hij iemand ?

Als ik God God wil laten zijn, is het antwoord: neen !

God is méér, “hoger”.

Het hoort bij het mens zijn om “gevoelig” te zijn voor transcendentie. Een mens is pas echt mens als hij een vorm van bewustzijn kan ontwikkelen van “iets” wat de mens overstijgt; het bewustzijn dat hij (slechts) deel is van een groter geheel waarbij het geheel groter is dan de som van de delen …

Het is een van de drama’s die van onze samenleving een decadente samenleving maken, dat veel te veel mensen niet meer gevoelig zijn voor transcendentie. Hun horizon beperkt zich tot zichzelf.

Ze liggen op het strand zichzelf in te smeren en zijn niet bekwaam om “getroffen” te worden door het mysterie van de verre horizon van de zee …

In feite is de zich insmerende mens beneden-menselijk. Hij is niet volledig mens.

Pas als een mens open staat voor transcendentie is hij héél mens. Heelig. Heilig.

Enkel de religieuze mens is mens.

De religieuze mens valt niet zo maar samen met de godsdienstige mens.

Godsdienstige mensen kunnen weinig religieus zijn.

Als hun geloof gericht is op eigen zieleheil, op het bekomen van gunsten van God en zijn heiligen … zijn ze niet echt religieus.

Voor veel mensen valt godsdienst samen met ethiek: inzicht in wat goed en kwaad is; gedragsregels. Ze zijn misschien godsdienstig maar niet religieus.

Ik heb het hier dus over de echt religieuze mens.

Ook de mens die zich bewust is van transcendentie, kàn  niet anders dan antropomorfistisch spreken over het/de transcendente. Hij heeft nu eenmaal enkel menselijke woorden.

En dus ja: als ik het over God heb, zit ik met het woordje “hij”. Voor de feministen mag ook “zij”.

Maar terwijl ik “Hij” zeg, moet ik beseffen dat Hij niet Hij is.

Mensen onthullen en verbergen. Hij niet. Want Hij is God.

Als Johannes, bouwend op Jezus, zegt: “God is Liefde”, dan wijst hij naar een zich totaal onthullende God, totale kwetsbaarheid. Die kwetsbare God wordt ons getoond in de mythologische verhalen van de pasgeboren baby bij Kerstmis en van de gekruisigde bij Pasen.

Moeten wij ons even kwetsbaar opstellen ? Neen, natuurlijk niet. Wij zijn God niet. We kunnen het gewoonweg niet, en we moeten het ook niet kunnen. Maar als ik mijn geloof ernstig neem, moet ik er wel naar streven … in de mate van het mogelijke.

Het zal niet altijd mogelijk zijn, want ik ben omgeven door anderen die ook niet God zijn en door velen die – zoals ik zojuist al stelde – zelfs niet helemaal mens zijn.

Ik moet en kan proberen om van hen te houden. Maar liefde is nooit destructief. Ook niet zelfdestructief.

En dus zal ik, anders dan God, mezelf soms moeten beschermen.

Mijn slecht karakter schrijft nu graag: en dus heeft Corsius ongelijk.

 

Troost

De Bezieling

Margreet Sanders

Gewoon water

Als Margreet Sanders, geestelijk verzorger in een vrouwengevangenis, tijdens de kerkdienst vertelt over Bernadette Soubirous en zegent met het water uit Lourdes, merkt ze dat dat een gevoelige snaar raakt. “Ik zegen en besprenkel en maak kruistekens. Voor de bedroefden. De ontroostbaren. De gekwetsten. Voor de schuldenaars. Zij die denken niet vergeven te kunnen worden. Zij die geschonden zijn. Zij die zich niet intact voelen.

Natuurlijk geloof ik niets van een verschijning in een grot. Of liever: ik geloof wel dat iemand iets/iemand heeft zien verschijnen. Maar hoort dat niet bij een verschijning: dat het schijn is ? Lees verder “Troost”

Wees niet bang

Kerknet

Erik De Smet

Na de WJD: 3 dingen om te onthouden uit de toespraken van de paus

De 86-jarige paus sprak tijdens zijn bezoek aan Portugal twaalf keer een publiek toe. Zijn boodschap was klaar en duidelijk, meent Erik De Smet.

Dat meer dan een miljoen mensen samenkomen is geen fait divers. Dat het een samenkomst is van jongeren maakt het héél speciaal. Dat het gaat over geloof is ongelooflijk.

En toch ben ik niet enthousiast. Ik hou niet van massa-samenkomsten. Ze zijn instrumenten van manipulatie. Hitler wist er alles van. Lees verder “Wees niet bang”

Er zijn voor God

Ignis

Ben Frie SJ   

Ignatius en de mystiek van de daad

Op de feestdag van Ignatius staat jezuïet Ben Frie stil bij het eigene dat Ignatius heeft nagelaten. “Je draagt het kompas voor je levensinrichting in jezelf: je kunt God als metgezel gaan ervaren door goed naar je innerlijk leven te kijken.

Uiteraard moet geloof blijken in daden.

Maar daarover wil ik het nu niet hebben.

Ik vind het mooi: “er zijn voor God”.

Het probleem is dan natuurlijk: over welke God heb je het ? Lees verder “Er zijn voor God”

Zingen voor God ?

Ignis

Judith Van Der Werf

Ik zal zingen voor de Ene

Met haar psalmenclubje las Judith van der Werf laatst Psalm 13. Een psalm met ferme aanklachten tegen de Eeuwige, maar dat is niet het hele verhaal

Ik beken dat ik grote problemen heb met het aanspreken van God; en al helemaal met liefdesverklaringen van de mens naar God. Nog erger zijn de liefdesverklaringen van God aan de mens. 

Nonnekes die zich gehuwd met Jezus verklaren horen opgesloten te worden in een klooster. Lees verder “Zingen voor God ?”

Pasen

Eigenlijk was ik niet zinnens om een blog te schrijven voor deze Pasen. Maar op speciale aanvraag …

Ik geef toe dat ik een blog van vroeger grotendeels herhaal.

Voor ietwat trouwe lezers van mijn blogs moet ik het niet meer doen: antwoorden op de vraag of het echt gebeurd is ?

Voor de niet zo trouwe lezers heel snel toch nog dit:

de vraag is op zich irrelevant. Als je teksten leest moet je weten met welk literair genre je te maken hebt. Soms wordt een avonturenverhaal verpakt in een reisverhaal. Wie een avonturenverhaal leest als een reisverhaal en er dus van uitgaat dat de verhaalde gebeurtenissen echt gebeurd zijn, heeft het niet goed begrepen. 

In de bijbel vind je verschillende literaire genres. Een daarvan is de mythe. Niemand vraagt zich af of een mythe echt gebeurd is. Bij een mythe laat je het verhaal tot je doordringen om zo de betekenis er van te ontdekken. Daarbij weet je dat je rationele of filosofische verwoording van die betekenis altijd tekort schiet om de volheid van de mythe weer te geven.

Het verhaal van Jezus is een mythe. Dat betekent niet dat er per se geen historische basis kan zijn. Maar ze is niet van belang. Dat geldt ook voor het thema van de verrijzenis.
Vergeet dus de historische en de rationele benadering van dit verhaal. Voor mij is hier de emotionele en vooral spirituele dimensie belangrijk.

Je kan niet over Pasen spreken zonder het te hebben over Kerstmis en Goede Vrijdag. Neem er voor mijn part Palmzondag maar bij als aanloop naar Goede Vrijdag, de kruisdood van Jezus.

In het Credo dat christenen geregeld bidden tijdens de eucharistie en dat wordt gezien als een samenvatting van hun geloof, worden er over het leven van Jezus slechts twee gebeurtenissen vermeld: hij is geboren en gestorven. Geen woord over wat er daar tussen gebeurd is.

Zowel zijn geboorte als dood geven een beeld van totale machteloosheid. Zijn geboorte in een stal uit een marginale familie tussen het uitschot van de samenleving en zijn sterven als een misdadiger op een kruis. Bij beide gebeurtenissen wordt een ezel opgevoerd: de zwangere Maria komt aan in Bethlehem, gezeten op een ezel en dat beest assisteert bij de geboorte. En bij de rechtstreekse aanleiding voor de veroordeling van Jezus, trekt hij Jerusalem binnen, gezeten op een ezel. Voor de Joden heeft die ezel een belangrijke betekenis: hij verwijst naar een verhaal in het Oude Testament over een koning die vrede brengt, maar niet door de macht die gesymboliseerd worden door een ridder te paard, maar door onmacht, gesymboliseerd door de ezel.

Ik wil maar zeggen dat ik niet zo maar de aandacht trek op het thema onmacht. Dit is niet zo maar een persoonlijke interpretatie van mij: de ezel geeft objectief aan dat dit een belangrijk thema is in de mythe.

Voor de apostelen en nogal wat Joden was Jezus de Messias: de redder en bevrijder die vrede zou brengen. Het thema van de Messias is essentieel in het Joodse denken, ook nu nog.

Maar hoe wordt die bevrijding bewerkstelligd ? De geallieerden in de tweede wereldoorlog hadden daar een antwoord op, net zoals de zionisten die met geweld het Beloofde Land veroverden en verdedigen.

Maar wie de christelijke boodschap tot de zijne maakt, gelooft dat macht en geweld niét kunnen leiden tot vrede en bevrijding.

De geallieerden hebben misschien vrede gebracht binnen Europa (ik ben van goede wil en laat de koude oorlog even buiten beschouwing), maar Europa leeft niet in vrede, want het is overal in de wereld betrokken bij oorlogen.

De Zionisten leven in een permanente oorlog met de Palestijnen en moeten geregeld veiligheid zoeken in schuilkelders.

Die Jezus brengt dus een boodschap van geweldloosheid, culminerend in de liefde voor de vijand, als de enige weg naar bevrijding en vrede.

Dan kijk ik rondom mij en tweeduizend jaar later zie ik op deze planeet overal conflicten en geweld. 

De kruisdood van Jezus wordt een symbool van dit faillissement van zijn boodschap.

Voor zijn leerlingen was zijn sterven een geweldige ontgoocheling. Ze hadden alles achtergelaten om hem te volgen en de hele onderneming eindigde in een totale mislukking. Als volgelingen van de veroordeelde, vergingen ze van de schrik om als medeplichtige aangepakt te worden, en ze trokken zich terug op een veilige plek om zo weinig mogelijk op te vallen.

Maar de vrouwen liepen minder risico en durfden toch nog buitenkomen en naar het graf van Jezus gaan. Dat treffen ze leeg aan. De verrijzenis begint met leegte. Laat nu de boeddhisten en mystiekers maar los. 

Het gaat er om dat de kruisdood spontaan als een nederlaag wordt ervaren. Onmacht is onmachtig om vrede te bewerkstelligen. Dat betekent dat vrede gewoon onmogelijk is.

De apostelen zijn vol geweest van Jezus. Ze blijven achter met een grote leegte. Die leegte is belangrijk: ze moeten zich eerst ontledigen van ijdele hoop. Daardoor komt er plaats voor iets wonderlijks: er ontstaat bij hen een gevoelen van weigering. Neen, het kàn niet, het màg niet en het zàl niet zijn dat we de strijd om de vrede opgeven. Vrede moét mogelijk zijn. Misschien niet vandaag. Maar ooit. Het is zeker dat ik ze niet meer zal meemaken. Maar ooit zal de wereld vrede kennen. De verrijzenis van Jezus wordt het symbool van dit geloof en nieuwe hoop en kracht voor de liefde. 

En dan stoten we op die andere dimensie: naast de grote boze wijde wereld, is er ook nog mijn innerlijke wereld.

In een Duitse dom hangt een Romaans kruis. Voor mij een meesterwerk omwille van de sereniteit in het gelaat van Jezus. Een afbeelding er van staat op mijn werkplek.

Ja vrede is mogelijk; (nog) niet in de wereld, maar dan toch in mij. Ik kan groeien in die vrede.

De verrijzenis is al aanwezig in de dood.

Verrijzenis en hemelvaart zijn één beweging. De hemelvaart van Jezus is de voortzetting van de verrijzenis. In de mate dat in mij innerlijke vrede stijgt, stijg ik mee op ten hemel.

Er zijn mensen die de verrijzenis belachelijk maken. Maar ze gebeurt. Ze is bezig in mij. Allez, toch een klein beetje.

En lach daar nu niet mee, want anders krijg je een lelijke stamp onder je kloten.