De domheid van antifascistisch links

Het Observatorium

Vlaams Belang tegen werkende mensen en tegen vrijheid

Een advies van de Raad van State (70.264/VR van 3 december 2021) maakt zo ongeveer brandhout van het voorstel van Vlaams Belang om de vakbonden juridisch aan te pakken.

Op het einde vraagt de auteur van dit artikel om het zo veel mogelijk te delen. Ik zal dat niet doen omdat het een dom artikel is.

Links is natuurlijk enorm gefrustreerd doordat het succes van het vlaams blok te danken is aan de massale overloop van “werkvolk” van socialisten (Vooruit) naar het vlaams blok. Links wil dat werkvolk terugwinnen. Hierbij stoot het op dezelfde limieten als die waardoor dat werkvolk naar het blok is over gewandeld: voor links gaat het leven over materiële welstand. Voor de mensen gaat het om meer, veel meer. Het gaat ook over identiteit, menselijk samenleven, nabijheid… Laat me dit samenvatten onder de noemer cultuur (als levenswijze).

Natuurlijk: als mensen honger lijden en moeten vechten om lichamelijk te overleven, zal de focus op dat materiële liggen. Maar ondertussen heeft zowat iedereen in onze contreien een soort zekerheid van dat overleven. Ze noemen dat sociale zekerheid. Mensen kunnen nog wel in armoede terecht komen, maar zelfs in armoede sterven mensen niet van honger. Als je onze armoede vergelijkt met die in Afrika is elke arme bij ons stinkend rijk.

Armoede is een relatief begrip.

Natuurlijk maakt de geleidelijke en stiekeme afbraak van onze sociale zekerheid het materialistisch tekort acuter en stijgt daardoor ook het aantal armen en kansarmen. Maar over het algemeen leeft de overgrote meerderheid van onze bevolking nog in relatief veilige materiële omstandigheden en dus is er zeker plaats voor “culturele” beslommeringen.

Links heeft – daarvoor moeten we dankbaar zijn – er voor gezorgd dat onze mensen de luxe hebben om zich met “cultuur” bezig te houden. Maar het is blijven steken in dat materiële en heeft de mensen op het vlak van het culturele in de steek gelaten.

Onze eeuw wordt tot nu toe in onze contreien gekenmerkt, precies door problemen op dat culturele vlak. Het gaat dan over de individualisering en het uit mekaar vallen van de samenleving. Die twee factoren versterken mekaar, maar vallen niet zo maar samen. Naast de individualisering heeft het uit mekaar vallen van de samenleving ook veel te maken met de multiculturele samenleving. Ook de felste verdedigers van de multiculturele samenleving moeten toegeven dat samen leven in een multiculturele omgeving moeilijker is dan in een “uniculturele “. Het gaat dan inderdaad over identiteit, nabijheid… Daaruit vloeit dan het onveiligheidsgevoelen voort. Het gaat hierbij zelfs niet om de veiligheid op zich, maar om het gevoelen. Tenslotte is het normaal dat mensen zich niet gerust voelen “op de vreemde”. Ook niet als die vreemde naast hen woont.

Op dat vlak heeft links de mensen schandalig in de steek gelaten. Nu kan je zeggen dat er niet veel aan te doen is – de multiculturele samenleving hangt samen met de globalisering en zoveel andere factoren – maar links is nog veel erger in de fout gegaan, want het heeft de mensen met angstgevoelens uitgemaakt voor racisten, onverdraagzamen, islamofoben, extreem-rechtsen. Links heeft zijn eigen volk in het extreem-rechtse kamp geduwd. En het blijft dat doen.

De auteur van dit artikel denkt dat hij dat eigen volk terug kan winnen door het vlaams blok aan te vallen op zijn sociale kant. Maar dat volk is vertrokken door een totaal andere factor. Over die factor heeft onze auteur het niet en dus is zijn poging um sonst.

De vakbonden ? Is extreem-rechts tegen de vakbonden en wil het die macht afbreken ? Ja natuurlijk, maar niet omdat het zo maar aan de kant van de rijken staat.

De antifascisten zouden er goed aan doen om even na te denken over het feit dat Hitler een socialist was en zijn partij nationaal socialistisch. Als ik daarover begin steigert de hele linkse meute en weigert zelfs om er over na te denken. Hitler was rechts en dus kon hij niet socialistisch zijn, want socialistisch is links. Tot zover de intellectuele reikwijdte van het linkse denken. 

Welnu, er bestaat dus ook een rechts socialisme. Hitler heeft het aan de macht gebracht.

Natuurlijk is dat socialisme anders dan het linkse socialisme en voor mijn part mag je het dus absoluut een andere naam willen geven. Maar het bestaat er wel in dat het gewone mensen niet in de steek wil laten. Hitler wilde ook voor het gewone volk een auto. De Volkswagen.

Dat is ook logisch: Ein Volk ! Ein Reich ! Ein Führer !

In het begrip volk zit ook een element gemeenschap. Het gaat niet enkel over afstamming, ras… maar die gemeenschappelijke afstamming schept ook gemeenschap. 

Voor Hitler moest zijn volk een sterk volk zijn. Hij had dus geen belang bij arme Duitsers. Hij wilde gezonde, goed gevoede mensen. Toen Hitler aan de macht kwam leefden de Duitsers in een geweldige armoede. Toen hij aan de oorlog begon hadden de meesten het veel beter. Dàt was zijn socialisme.

In dat socialisme zijn vakbonden overbodig en ballast, want de Führer zorgt voor zijn mensen.

Dat Van Grieken nu de vakbonden aanvalt toont niet aan dat hij aan de kant van de rijken staat, maar dat hij nazistisch denkt ! Natuurlijk vallen ook liberalen de vakbonden aan zonder daarom nazistisch te zijn. Maar bij Van Grieken is de link met het nazisme duidelijk.

Dààr moet links het over hebben.

In discussies blijkt altijd weer dat mijn vlaams blok gesprekspartners niet weten of inzien dat het vlaams blok nazistisch is. Ze willen het ook niet zien en steigeren als je hen er op wijst. Dat toont aan dat ze zelf eigenlijk niet nazistisch willen zijn. Dààr moet links op inspelen.

Overigens mag er op gewezen worden dat de idee van een sterk volk en het daaruit voortvloeiende socialisme ook samen gaat met de overtuiging dat de “zwakke” elementen in dat volk geen recht hebben op de ondersteuning van het eigen volk. Alles wat de kracht van het volk vermindert moet uitgeschakeld worden. De logische consequentie in het nazisme daarvan was de “uitschakeling” van gehandicapten…

De strijd tegen het neonazisme moet zich afspelen op twee fronten:

Links moet steun geven aan alle maatregelen die de problemen van de multiculturele samenleving aanpakken: de strenge beperking van migratie, de inburgering van nieuwkomers, een beleid van steun aan allochtone armen dat niet het rechtvaardigheidsgevoelen van de autochtoon aantast, de strijd tegen de islam zoals die zich nu (nog) voornamelijk bij ons voordoet…

En links moet het vlaams blok ontmaskeren als neonazistisch en duidelijk maken waar dat nazisme voor staat.

De manier waarop het Observatorium lult over de vakbonden is dom en contraproductief.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *