Mens naar Gods beeld en gelijkenis

Ignis

Rob Polet  

Een ongelovige buurman vindt God in een pilaar

Op vakantie in Italië ontdekt de buurman van Rob Polet dat een pilaar meer is dan slechts een stuk steen. Er zit een geheim in verborgen.

Vergelijk in Antwerpen de oude christelijke kathedraal met de moderne heidense boerentoren en je beseft hoe leeg dat heidendom is.

Een kosmos zonder God is een lege ruimte.

Een God die geen mens is geworden, is betekenisloos.

Dat geldt evenzeer voor een mens zonder God.

De ontmoeting van de mens met God gebeurt in de beleving van de liefde door de mens die er naar streeft om mens te worden naar Gods beeld en gelijkenis  zoals wordt aangegeven in het Scheppingsverhaal (Gen. 1, 26-27).

Ik ben niet zo’n fan van de apostel Paulus. Hij is teveel theoloog naar mijn goesting en zijn theologie sneeuwt de boodschap wel eens onder. Maar dat belet niet dat hij prachtige bladzijden heeft geschreven. Het zou er maar aan mankeren.

In zijn brief aan de Kolossenzen schrijft hij:

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.  Zint op het hemelse, niet op het aardse.  Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God.  Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.  Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij.  Deze dingen roepen Gods toorn af.  Ook gij hebt u indertijd hieraan overgegeven en in deze zonden geleefd.  Maar nu moet ge dit alles vaarwel zeggen. Weg met de toorn, gramschap, kwaadaardigheid, laster en beschimping!  En beliegt elkaar niet meer. Legt de oude mens met zijn gedragingen af,  bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper.  Dan is er geen sprake meer van heiden of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar en onbeschaafde, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen.  Doet dat aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen: tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld.  Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.  Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.  En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen. (Kol. 3, 1-15)

In deze tekst vind je natuurlijk theologische inzichten die stammen uit de tijd van Paulus.

Maar als je je daar overheen zet en, bijvoorbeeld, Christus ziet, niet als een historische figuur, maar als een beeld van God bij/in de mens, ga je naar een zeer concrete beleving.

Hier is geen sprake van zweverig gebazel, maar van voor iedereen herkenbare menselijkheid; de menselijkheid waartoe de boodschap van Jezus ons oproept.

Kijk naar het vreselijke lijden in Gaza – Oekraïne zijn we bijna vergeten – Jemen interesseert hier niemand …

De dreiging van de derde wereldoorlog is reëel.

Als wat meer mensen de boodschap van Jezus zouden willen horen en ernstig nemen, zou onze wereld er beter uit zien.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *