De multiculturele samenleving, een maatschappij in permanente crisis

De Wereld Morgen

Charles Ducal  

Welkom in Vlaanderen

Wie betrokken is bij de inburgering van nieuwkomers maakt zich grote zorgen over de conceptnota van het kabinet Somers, die moet leiden tot een hertekening van het inburgeringstraject. Gezien de inhoud van die nota betekent hertekening vooral verstrenging van het beleid, met als gevolg nog meer drempels voor kandidaat-inburgeraars. Een kritische noot.

Wel, dit artikel is gewoon een schande en het schrijfsel van een perfide mens van slechte wil. Als je het goed tussen de lijnen leest, gaat het deze Ducal zelfs niet zozeer om de verdediging van nieuwkomers, maar om een aanval op de  Vlaamse regering, zeg maar de N-va en het door hem zo verfoeide Vlaams-nationalisme, waarbij zijn ideologische overtuiging hem intellectueel onbekwaam maakt om dat op zijn echte waarde te beoordelen.

Voor de zoveelste maal: ik ben geen nationalist. Dus ook geen Vlaams-nationalist. Ik ben tegenstander van elk nationalisme, maar ik het maakt me woest als iemand het belgisch nationalisme omarmt en het Vlaams-nationalisme afwijst omdat hij zonder het expliciet te vernoemen eigenlijk bij Vlaams-nationalisme de notie fascisme binnensmokkelt. Ja, er is totaal verwerpelijk fascistisch Vlaams-nationalisme. Het wordt uitgedragen door het vlaams blok. Maar je kan onmogelijk de ideologie van de N-va hiermee laten samenvallen.

Ik ben even gaan kijken naar Wallonië op gebied van ontvangst van nieuwkomers. Welnu het traject dat Wallonië zijn nieuwkomers aanbiedt is niet zo verschillend met dat van Vlaanderen, tot en met boetes voor wie de verplichtingen niet nakomt.

Dat zeg niet alleen ik, maar ook de belgicist Dave Sinardet, in ieder geval een onverdachte bron. Volgens Sinardet ligt het verschil vooral in de toon die wat harder is in Vlaanderen. 

Is Ducal nu ook tegen het Waalse nationalisme ?

Helemaal belachelijk maakt Ducal zich als hij zich druk maakt over de eis om de waarden van de verlichting te onderschrijven. Hij zegt zelf dat het een evidentie is. Maar hij klaagt aan dat inburgers zich uitdrukkelijk akkoord moeten verklaren met die mensenrechten, terwijl inboorlingen dat niet moeten. Misschien is er een goede reden om die uitdrukkelijke onderschrijving te vragen. Of wil Ducal ontkennen dat nogal wat mensen in onze samenleving op dit ogenblik deze evidenties niét erkennen, en dat we die mensen vooral vinden bij mensen met een migratie-achtergrond ? Zeker bij de moslim-bevolking, ook  bij de mensen die hier geboren zijn.

Wel, ik geef Ducal gelijk: laat ons niet enkel aan nieuwkomers, maar aan àlle inwoners van dit land zo ’n verklaring voorleggen. En dan sancties opleggen op wie niet wil verklaren dat hij de waarden van de verlichting wil respecteren. Maar ja, misschien moeten we daar dan ook een leugendetector bijhalen.

Ja, bij het praktische effect van zo ’n verklaring kan je vragen stellen. De overgrote meerderheid van de nieuwkomers is bereid om àlles ondertekenen.

Maar als je ziet wat Ducal daar over schrijft, begin je je af te vragen of hij in werkelijkheid niet meent dat het bij de multiculturele samenleving hoort dat er mensen rondlopen die actief ijveren voor de afschaffing van de scheiding van kerk en staat, en afschaffing van de rechten van holebi’s.

Ducal vindt dat we aan de nieuwkomers niet mogen vragen om zich akkoord te verklaren met de rechten van holebi’s omdat in de praktijk veel te veel die rechten worden geschonden in onze samenleving. Wat is dat voor een redenering ? Mag ik er overigens op wijzen dat een proportioneel veel te groot aantal van die schendingen op conto komen van mensen met allochtone afkomst en islamitische overtuiging ?

Intellectueel gaat Ducal totaal de mist in als hij een potje maakt van vrije meningsuiting, normen en waarden, en wetten.

Ducal stelt terecht dat mensen recht hebben op hun mening en dat je enkel handelingen kan verbieden. Dat verbod ligt dan in wetten.

Maar juist daarvoor heeft hij gesteld dat men normen en waarden niet kan opleggen. Mag ik hem er op wijzen dat wetten bouwen op normen en waarden. Als je de juiste volgorde wil: mensen hebben waarden. Een norm is een vertaling van de onderliggende waardes van een groep of samenleving in concrete gedragsregels en voorschriften. (Wikipedia). Die gedragsregels en voorschriften kunnen zelfs ongeschreven regels zijn, maar een uitdrukkelijke vorm er van zijn de wetten. Een wet is dus de uitdrukking van een waarde en norm. Nu moet Ducal me eens uitleggen hoe een samenleving kan functioneren als allerlei bevolkingsgroepen verschillende waarden en normen hebben, en het daardoor oneens zijn over de wetten die moeten gelden ? Er moet op zijn minst een gemeenschappelijke basis zijn. Of nog: Ducal zegt dat men normen en waarden niet kan opleggen. Kan men dan ook wetten niet opleggen ?

Ducal weet dit even goed als ik, maar zijn fanatisme voor de multiculturele samenleving en tegen het Vlaamse nationalisme schakelt zijn verstand uit. Misschien moet ik mijn woede omschakelen naar medelijden.

Laat het duidelijk zijn dat iedere mens persoonlijk recht heeft op eigen waarden. Maar die mens leeft ook in een samenleving en in die groep ontstaan gedeelde waarden die leiden tot normen. Op zijn minst die normen moeten geëerbiedigd worden door elk lid van de samenleving. Als die gedeelde waarden er niet zijn, heeft de samenleving een probleem.

Soms leven mensen in een tijd van overgang waarin waarde-aanvoelen in snelle evolutie is en daardoor de gemeenschappelijkheid van waarden wegvalt. Die samenleving belandt in een crisis.

De multiculturele samenleving is een samenleving waarin de gemeenschappelijkheid van waarden constant onder druk staat. Het is een samenleving in permanente crisis.

Ducal heeft het over armoede bij nieuwkomers. Daarvoor ben ik gevoelig. Maar waarom trekt Ducal ook hier de zaak niet open ? Armoede moet worden aangepakt, voor iedereen die arm is. Zowel voor “autochtonen” als voor allochtonen, als voor nieuwkomers. In ons land mag niemand in armoede leven. Ducal schijnt speciale aandacht te vragen voor armoede bij nieuwkomers. Als hij dat echt zo bedoelt, begrijp ik waarom hij tegen “eigen volk eerst” is. Je kan niet nieuwkomers en eigen volk gelijk eerst laten zijn.

Maar: ( ik kan het niet laten ) het probleem van de armoede zal binnen het kapitalisme niet opgelost geraken. Ik pleit voor de massale invoer van nieuwkomers die actief het kapitalisme bekampen. Voor die mensen mogen alle beperkingen, inburgeringscursussen, taal-vereisten… wegvallen !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *