De geneugten van de multiculturele samenleving

Knack

Redactie Knack

Bart Somers (Open VLD): ‘Ik wil segregatie doorbreken’

In gesprek met De Zondagspreekt Vlaams minister voor Samenleven en Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) zich uit over diversiteit in de samenleving en de mogelijke afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen. ‘Ik pas voor een maatschappij waarin we naast elkaar leven.

Sta me toe even te gaan zitten, bevangen door ontroering om zoveel goede wil en menselijkheid van een politieker, een liberaal dan nog wel.

En ja dus: Somers heeft gelijk. Natuurlijk heeft hij gelijk. Wie wil er nu segregatie ? 

En toch: ik ken mensen die voorstander van segregatie zijn. Je kan ze ontmoeten (of liever vast stellen dat ze je niet willen ontmoeten) in moskeeën en bij nogal wat leraren islamitische godsdienst.

Daar zal Somers toch een oplossing voor moeten vinden. Hij vermeldt dit aspect van het probleem niet. Ik hoop dat dat dit niet is omdat  hij het niet wil zien.

Van de andere kant ben ik blij dat hij al ziet dat die gettovorming al bezig is, of ze nu al dan niet bewust gewild is.

Somers heeft het terecht over de menselijke factor waarbij getto’s zeker niet bijdragen tot menselijke ontwikkeling.

Maar er is een probleem dat hem als politieker zeker zou moeten bezig houden, en dat is het probleem dat getto’s stellen voor de rechtstaat.

Allereerst toch iets over het begrip getto.

Een getto is een stadswijk die voor het overgrote deel wordt bewoond door mensen van dezelfde etnische, religieuze of raciale groep. Een getto kan ontstaan door de eigen wil van die groep, maar het kan ook dat die mensen door de overheid worden gedwongen in een getto samen te leven.

In onze samenleving is van dit laatste alvast geen sprake. Als er getto’s zijn dan is dit omdat mensen van dezelfde groep er voor kiezen om dicht bij mekaar te wonen. Voor mijn part is dat zelfs begrijpelijk. Dat maakt niet dat het wenselijk is.

In Limburg zijn er moslimwijken waarin gematigde moslims worden weggepest door de radicalen.

Terug naar de rechtstaat.

Wetten en rechtspraak berusten op ethische inzichten. Het gaat over goed en kwaad.

Ethische inzichten zijn geen vaststaand gegeven. Ze evolueren in de tijd. Als het goed is bestaat die evolutie uit een verfijning van de ethische inzichten.

Ik heb de tijd nog meegemaakt dat conservatieven homofilie als totaal onaanvaardbare slechtheid beschouwd. Je was progressief als je homofilie als een ziekte zag. Nu beschouw ik homofilie als perfect OK. De meesten samen met mij. 

Het ethisch inzicht over homofilie is verfijnd.

Maar kan ik, die homofilie nu als perfect OK beschouw, beweren dat de mensen uit mijn jeugd die er een ziekte in zagen slechte mensen waren ? Zij waren toen de progressieven. Het was voor die mensen gewoon niet mogelijk om in hun ethische inzichten tot een meer verfijnd standpunt te komen.

En wat met de mensen die toen homofilie als onaanvaardbare slechtheid zagen ? Waren dat dan de  slechten ?

Ethische inzichten evolueren. Ze gaan bij iedereen niet even snel. Ze gaan ook niet overal even snel.

Het is duidelijk dat in Arabische landen de inzichten over homofilie nog niet even ver geëvolueerd zijn als hier.

Dan stelt zich natuurlijk dezelfde vraag: zijn die Arabieren slechte mensen omdat ze homofilie niet aanvaarden ? Zijn moslims slechte mensen omdat ze homofilie totaal afwijzen ? Natuurlijk zijn dat geen slechte mensen. Ze leven gewoon in een andere tijd. Ik kan die tijd als achterlijk zien, maar je kan mensen niet verwijten dat ze achterlijk zijn.

Een andere zaak is natuurlijk de concrete houding die je aanneemt tegenover een homofiel. Als christen zou ik denken dat zelfs een christen die ethisch achterna huppelt en homofilie afwijst, toch vanuit zijn christendom die homofiele mens nog altijd menselijk moet blijven behandelen… 

Maar ja, niet iedereen is christen en dus: wat als het tot de ethische inzichten hoort dat je slechte homofiele mensen moogt, of zelfs moet, afranselen ? Ben je dan een slecht mens als je een homofiel een pak rammel geeft ? In ieder geval beschouwt die rammelaar zichzelf niet als iemand die kwaad doet.

Nu heb ik het over mensen als persoon.

Maar de zaak speelt natuurlijk ook in de samenleving: in een samenleving zal er meestal een algemeen aanvaard ethisch inzicht gelden. Individuen kunnen daarvan afwijken, maar de overgrote meerderheid van de mensen loopt gelijk.

Op basis van dat inzicht worden dan wetten en gedragsregels vastgelegd en rechtspraak gepleegd. Vanuit die wetgeving zullen mensen dus terecht houdingen worden opgelegd die niet stroken met hun ethisch inzicht.

Maar wat als er in de samenleving een relatief grote groep mensen de algemeen geldende inzichten afwijst ? Ik veronderstel nu dat die groep niet zo groot is dat je zelfs niet meer over “algemeen geldend” kan spreken.

Of wat als er op het grondgebied van een staat een lappendeken van groepen bestaat die in verschillende fasen van ethische evolutie leven ?

Hier stoten we op een fundamenteel probleem van de multiculturele samenleving.

Nu kan ik me bij de politiek correcte absolute voorstanders van die multiculturele samenleving scharen en iedere cultuur gelijke waarde geven. Maar dan moet ik ook aanvaarden dat al die mensen volgens hun verschillend ethisch inzicht leven. Het gevolg is dan wel dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om algemeen geldende wetten te maken. Of nog: er is geen rechtstaat meer.

In die visie is gettovorming de enige oplossing: de staat bestaat dan uit een aantal getto’s waarin iedere groep volgens zijn eigen ethisch inzicht leeft. Als ik als christen dan in een moslimwijk wil wonen, zal ik de sharia moeten aanvaarden.

Die toestand bestaat al in Engeland. 

Laat het duidelijk zijn dat de multiculturele samenleving van de politiek correcten totale dwaasheid is.

De wijken in Limburg waar ik het over had tonen aan dat ook bij ons gettovorming bezig is. Aan die evolutie zullen de buddy’s van Somers niets veranderen.

Dat geldt ook voor de inburgeringscursussen: ethische inzichten die eeuwenlang van geslacht op geslacht zijn doorgegeven, verander je niet op enkele weken of jaren.

Je kan die nieuwkomers (wàt met de vele oudkomers die toch ook nog ethisch minder geëvolueerd zijn ? ) wel duidelijk maken welke wetten hier gelden, maar je krijgt dan wel een groeiend aantal mensen die het innerlijk niet eens zijn met die wetten en die zich anders moeten gedragen dan hun “geloof” voorschrijft. Voor een gezonde samenleving kan dit geen goede zaak zijn.

Is het dan nog wel mogelijk dat een multiculturele samenleving een gezonde samenleving is ?

Zie jij een oplossing ? Ik niet ! Gelukkig hebben we nog Somers !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *